skstolamed@gmail.com
+421 907 220 700

Bezpečnostnotechnická služba, výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP, spracovanie predpísanej dokumentácie BOZP

Na základe oprávnení Národného inšpektorátu práce zmluvne zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, výchovy a vzdelávania zamestnancov, vedúcich zamestnancov a bezpečnostných technikov. Vykonávame prípravu a aktualizačnú prípravu bezpečnostných technikov a aktualizačnú prípravu autorizovaných bezpečnostných technikov.

1. Bezpečnostno technická služba

Prostredníctvom našich bezpečnostných technikov, resp. autorizovaných bezpečnostných technikov zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa §22 zákona c.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Činnosť je zameraná na poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní BOZP, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Bezpečnostnotechnická služba v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k BOZP.

Sú to nasledujúce činnosti:

  • vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP (interné smernice, zoznam zakázaných prác pre ženy a mladistvých, zoznam zakázaných činností na pracovisku, miestne prevádzkové predpisy,...),
  • vykonávanie previerok stavu BOZP na všetkých pracoviskách organizácie v lehotách stanovených v právnych predpisoch alebo v interných smerniciach (kontrola pracovísk, strojov, nástrojov, zariadení budov, dopravných ciest z hľadiska bezpečnosti, kontrola dodržiavania právnych a interných predpisov na zaistenie BOZP,...),
  • vypracovanie plánu preventívnych lekárskych prehliadok,
  • vypracovanie zoznamu pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
  • vedenie evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení,
  • vedenie príslušnej dokumentácie BOZP tak, aby bola v súlade so skutočným stavom a platnou legislatívou,
  • predkladanie pravidelných informácii klientovi o stave a vývoji BOZP na pracoviskách.

Súcasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia BOZP.

2. Výchova a vzdelávanie

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpeciť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy všetkých zamestnancov bola BOZP a prevencia rizík.
Máme spracovaný projekt vzdelávania, na základe ktorého nám bolo vydané oprávnenie. Podľa tohto projektu vzdelávania zabezpečujeme pre našich klientov:

  • vypracovanie plánu školení z oblasti BOZP,
  • vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov a zamestnancov z predpisov BOZP podľa schváleného projektu vzdelávania,
  • vedenie evidencie školení z oblasti BOZP,

V prípade, že zákazník má záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto činnosti vykonávame na základe mandátnej zmluvy, v ktorej preberáme na seba zodpovednosť za nedostatky zistené orgánmi štátnej správy. Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia BOZP.