skstolamed@gmail.com
+421 907 220 700

Vykonávanie činnosti technika PO dodávateľským spôsobom, spracovanie dokumentácie PO, školenia PO

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade so Zákon č. 314/2001Z.z. o ochrane pred požiarmi znení neskorších predpisov a Vyhlášky MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

Jedná sa o tieto činnosti:

 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • požiarny štatút
 • požiarne poriadky pracovísk
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • požiarna kniha
 • analýzy požiarnych nebezpečenstiev
 • zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom
 • doklady o kontrole a revízii požiarno-technických zariadení
 • údaje o požiaroch, o príčinách vzniku požiarov
 • dokumentácia o školení pracovníkov o požiarnej ochrane a o odbornej príprave požiarnych hliadok
 • ďalšie doklady, ak sa požadujú podľa predpisov o požiarnej ochrane
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov požiarnych hliadok na týchto pracoviskách
 • prípravu, organizáciu a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch mandanta,
 • vykonávanie odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok a školenia novoprijatých a ostatných zamestnancov, zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase a vedúcich zamestnancov.
 • porovnanie skutočného stavu s dokumentáciou PO:
  • stavebného riešenie objektov
  • výroba, skladovanie horľavých látok a manipulácia s nimi
  • zabezpečenie funkčnosti požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov
  • prevádzkovanie a stav technických a technologických zariadení
  • označenie pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi
 • určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, pri rekonštrukciách technologických zariadení, pri opravách zariadení, odstávkach a pri začatí výroby

Vykonávanie činnosti špecialistu PO

Ponúkame vypracovanie požiarnych projektov - posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov špecialistom požiarnej ochrany, ktoré sú vyžadované orgánmi štátnej správy pri schvaľovaní dokumentácie každej novostavby a pri každej zmene využitia stavebného objektu.

Pri navrhovaní konkrétneho riešenia je našou snahou, aby výsledkom bolo riešenie, pri ktorom sú dodržané všetky podmienky protipožiarnej bezpečnosti, ale zároveň, aby toto riešenie zohľadnovalo aj ekonomické možnosti investora.

Po dohode so zákazníkom skonzultujeme príslušný projekt a naše riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany stavebného objektu s orgánom štátneho požiarneho dozoru, ktorý bude príslušný projekt posudzovať tak, aby výsledkom našej činnosti bolo riešenie akceptovateľné pre všetky zainteresované strany.

V jestvujúcich stavbách na základe dohody so zákazníkom môže prepočítať a posúdiť:

 • typy, monžstvo a druhy hasiacich prístrojov v príslušnom objekte,
 • nutnosť vybavenia objektu požiarnymi uzávermi,
 • nutnosť elektrickej požiarnej signalizácie,
 • iné skutočnosti, od ktorých závisí ekonomická náročnost prevádzkovania objektu.

Výsledkom môže byť možnosť zredukovania nákladov na zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti objektu pri dodržaní všetkých platných predpisov.

Pri všetkých týchto činnostiach je prednosťou vysoká odbornosť našich zamestnancov, ktorí sledujú časté zmeny zákonov, vyhlášok a predpisov a konzultujú ich s kontrolnými orgánmi štatnej správy.